produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
14 09.2018
Artykuł
14.09.18

Projekt Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym przyjęty przez Parlament Europejski

przez Piotr Ruchała

W ubiegłą środę Parlament Europejski przegłosował w pierwszym czytaniu przyjęcie z poprawkami budzącego od dłuższego czasu kontrowersje projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt jest jednym z elementów realizowanej przez Komisję Europejską strategii jednolitego rynku cyfrowego (digital single market). Atmosfera wokół projektu jest bardzo napięta, a w Internecie pojawiają się liczne głosy nazywające projektowaną dyrektywę „ACTA 2”. Warto zatem przyjrzeć się szczegółom tego aktu prawnego.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
10 08.2017
Artykuł
10.08.17

Oznaczenie pochodzenia geograficznego w prawie UE – czy „la Milla de Oro” może być znakiem towarowym?

przez Julia Lewandowska

Unijne przepisy harmonizujące ochronę znaków towarowych jasno wskazują na podstawy odmowy rejestracji znaku lub stwierdzenia jej nieważności. Do takich podstaw zalicza się między innymi brak odróżniającego charakteru, sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, a także możliwość wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Jako znaki towarowe nie mogą zostać zarejestrowane również (a jeśli zostaną – może to stanowić podstawę do unieważnienia takiej rejestracji) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. W jednym ze swoich najnowszych wyroków Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochylił się nad kwestią interpretacji pojęcia „oznaczenia pochodzenia geograficznego”.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing Konkurencja
Artykuł
26 07.2017
Artykuł
26.07.17

Ograniczenie geo-blockingu w Unii Europejskiej – czyli wakacje z Netflix

przez Łukasz Dutkowski

W obrębie Unii Europejskiej wciąż dają się zaobserwować odstępstwa od swobód przepływu osób, usług, pracy i kapitału. Z całą pewnością należy do nich tzw. geo-blocking, który zostanie częściowo zniesiony z dniem 20 marca 2018 roku, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
28 04.2017
Artykuł
28.04.17

Sprawy TVCatchup ciąg dalszy

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno wyroku z dnia 1 marca 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał okazję po raz kolejny wypowiedzieć się w przedmiocie interpretacji przepisów dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym („Dyrektywa 2001/29/WE”). Sposobność ta pojawiła się w toku analizowanego już wcześniej przez Trybunał sporu pomiędzy komercyjnymi nadawcami telewizyjnymi a spółką TVCatchup, świadczącą swoim klientom usługę umożliwiającą odbiór „na żywo” w Internecie niekodowanych przekazów telewizyjnych wspomnianych nadawców. Powyższe działania spółki TVCatchup doprowadziły do wniesienia przeciwko niej pozwu, w którym nadawcy zarzucili naruszanie przysługujących im praw wyłącznych poprzez publiczne udostępnianie chronionych treści.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE Media&Marketing
Artykuł
19 04.2017
Artykuł
19.04.17

Kiedy ustalenia twórcy z wydawnictwem co do oznaczenia jego autorstwa są wiążące?

przez Monika Ratajczak

W obecnych realiach, twórcy (autorzy) książek nie są w stanie samodzielnie opublikować książki, zwracają się zatem w tym celu do wydawnictw. Na tle umów zawieranych z wydawnictwami pojawia się szereg różnego rodzaju problemów, w tym jak daleko sięga ochrona osobistych praw autorskich takich twórców, czy skuteczne są ustalenia poczynione przez twórcę z wydawnictwem co do sposobu w jaki będzie on oznaczany jako autor, czy twórca może domagać się podwyższenia wynagrodzenia w przypadku gdy książka osiągnęła niespodziewany przez obie strony sukces. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy książka jest dziełem dwóch lub więcej współautorów. Powyższe problemy, na gruncie książki „współautorskiej”, rozpatrywane były przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 lipca 2016 r. (sygn. akt. I ACa 1432/15), który został wydany na kanwie następującego stanu faktycznego. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
12 04.2017
Artykuł
12.04.17

Czy reklama porównująca ceny w sklepach różnej wielkości jest niedozwolona?

przez Magdalena Rosa

Reklama porównawcza polega na przedstawieniu towaru lub usługi na tle produktów oferowanych przez konkurentów . Co do zasady reklama porównawcza nie jest działaniem niedozwolonym, jednak w pewnych przypadkach może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji – aby tak nie było powinna ona spełniać warunki określone w ustawodawstwie unijnym, jak i krajowym, w tym przesłanki określone w Dyrektywie 2006/114/WE , której to postanowienia powinny być implementowane do porządków prawnych poszczególnych państw członkowskich. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
03 04.2017
Artykuł
03.04.17

TSUE: odbiornik telewizyjny w pokoju hotelowym nie przesądza o publicznym udostępnianiu nadań programów telewizyjnych za opłatą

przez Julia Lewandowska

Wynajęcie pokoju hotelowego obejmuje nie tylko korzystanie z oferowanych przez hotel usług noclegowych, ale także z funkcji dodatkowych, takich jak hotelowa kuchnia czy łazienka, jak również umiejscowiony w pokoju odbiornik telewizyjny. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16 lutego 2017 r. wypowiedział się co do kwestii, czy programy telewizyjne oglądane za pomocą odbiornika hotelowego mogą być uznane za udostępnione publicznie w miejscach publicznie dostępnych za opłatą.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
17 03.2017
Artykuł
17.03.17

Opłaty reprograficzne uiszczane na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania nie podlegają podatkowi VAT

przez Michał Wojtkowiak

W działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub imporcie tzw. czystych nośników (np. pustych płyt CD czy DVD) oraz urządzeń służących do kopiowania utworów (np. magnetofonów, kserokopiarek lub innych podobnych urządzeń), jak również w działalności polegającej na zwielokrotnianiu na rzecz podmiotów trzecich utworów na takich nośnikach (np. w działalności punktów kserograficznych), istotnym z punktu widzenia przedsiębiorcy zagadnieniem jest obowiązek uiszczania na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) odpowiednich opłat z tego tytułu, uzależnionych od wysokości osiąganych wpływów.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing

Media&Marketing

Reprezentacja w sporach

Umowy

Oznaczenia i Reklama Produktów

Merchandising