produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
22 06.2017
Artykuł
22.06.17

Sprawa The Pirate Bay – działalność platformy wymiany plików torrent w świetle przepisów prawa autorskiego

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przeprowadził ocenę funkcjonowania platformy wymiany plików torrent pod kątem jej zgodności z przepisami prawa autorskiego, a w szczególności z postanowieniami dyrektywy 2001/29/WE o społeczeństwie informacyjnym oraz dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Zagadnienie to już od dłuższego czasu budziło wątpliwości wśród środowisk prawniczych oraz biznesowych, co przełożyło się również na rozgłos oraz liczbę komentarzy i artykułów zainspirowanych treścią przedmiotowego wyroku. Rozstrzygnięcie TSUE pozwala bowiem ocenić, czy, oraz w jakim zakresie, zasadnicza działalność tego rodzaju serwisu może zostać uznana za dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów. Samo postępowanie dotyczyło „legendarnego” portalu The Pirate Bay, najpopularniejszego obecnie portalu służącego do wymiany plików torrent, zajmującego również 103 miejsce w ogólnoświatowym Rankingu Alexa, monitorującym ruch na stronach internetowych.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
28 04.2017
Artykuł
28.04.17

Sprawy TVCatchup ciąg dalszy

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno wyroku z dnia 1 marca 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał okazję po raz kolejny wypowiedzieć się w przedmiocie interpretacji przepisów dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym („Dyrektywa 2001/29/WE”). Sposobność ta pojawiła się w toku analizowanego już wcześniej przez Trybunał sporu pomiędzy komercyjnymi nadawcami telewizyjnymi a spółką TVCatchup, świadczącą swoim klientom usługę umożliwiającą odbiór „na żywo” w Internecie niekodowanych przekazów telewizyjnych wspomnianych nadawców. Powyższe działania spółki TVCatchup doprowadziły do wniesienia przeciwko niej pozwu, w którym nadawcy zarzucili naruszanie przysługujących im praw wyłącznych poprzez publiczne udostępnianie chronionych treści.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE Media&Marketing
Artykuł
23 01.2017
Artykuł
23.01.17

Linkowanie a prawo autorskie

przez J.Matczuk, M. Michalska

Stosowanie tzw. linków, deep linków i framingu jest dziś w internecie powszechną praktyką. Wykorzystuje się je zarówno w celach prywatnych (np. umieszczanie linku w ramach prywatnego konta na portalu Facebook), jak i biznesowych, zarobkowych (np. w celu promocji lub reklamy). Jeżeli link przekierowuje użytkownika do zasobów internetu stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego, to osoba zamieszczająca taki link może wkraczać w monopol prawnoautorski (wyłączne prawo do udostępniania utworu). Nic dziwnego, że pytania o legalność takich działań z punktu widzenia ochrony prawnoautorskiej pojawiają się coraz częściej.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
13 01.2017
Artykuł
13.01.17

Międzynarodowy „handel” oprogramowaniem – czy jest on objęty Konwencją wiedeńską o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?

przez Monika Ratajczak

Przedsiębiorcy coraz częściej zawierają umowy dotyczące oprogramowania (ang. software) w stosunkach międzynarodowych. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza wówczas, gdy siedziba obu przedsiębiorców (np. kupującego i sprzedawcy, czy licencjobiorcy i licencjodawcy) znajduje się w rożnych państwach. Jednocześnie często umowy takie – z inicjatywy dystrybutora oprogramowania (a zwłaszcza takich podmiotów jak Microsoft, czy Apple) - zawierają wyraźne wyłącznie zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. CISG) z dn. 11.04.1980 r. (zwaną Konwencją wiedeńską) dla takiej umowy. Powyższe mogłoby stanowić pewną wskazówkę, iż dystrybutorzy oprogramowania, również udostępnianego on-line, przewidują możliwość, iż w przypadku sporu sądowego, sąd państwa jednej ze stron (w przypadku gdy jest to państwo, w którym stosuje się Konwencję – patrz. szerzej niżej) może uznać, iż Konwencja znajdzie zastosowanie, mimo iż reguluje ona „na pierzy rzut okna” wyłącznie sprzedaż „towarów”. Mając na uwadze dość korzystne uregulowania Konwencji dla kupującego, nie dziwi zatem, iż dystrybutorzy oprogramowania posiadający silną pozycję rynkową dążą do tego, aby uniknąć takiej sytuacji.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
07 12.2016
Artykuł
07.12.16

PROBLEMATYKA HANDLU „UŻYWANYM” OPROGRAMOWANIEM

przez Monika Ratajczak

Każdy z nas pewnie zadawał sobie pytanie czy posiadając kopię określonego oprogramowania (ang. software) i obowiązującą licencję na korzystanie z tego oprogramowania (jak to ma miejsce w przypadku korzystania na przykład z produktów Microsoft) może „odsprzedać” dalej posiadaną przez siebie kopię oprogramowania wraz z licencją, a jeśli tak – pod jakimi warunkami. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
30 08.2016
Artykuł
30.08.16

Pokémon Go a prawo do panoramy

przez Tomasz Bęben

„Prawo panoramy” lub też „wolność panoramy” jest to ograniczenie autorskich praw majątkowych, pozwalające na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie utworów, które właściciele wystawili na stałe na widok publiczny, bez konieczności uzyskiwania zgody uprawnionych do praw autorskich do tych utworów. Celem regulacji zapewniających prawo panoramy, jest umożliwienie swobodnego korzystania z krajobrazu, polegającego przede wszystkim na swobodzie jego utrwalania i rozpowszechniania. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
28 04.2016
Artykuł
28.04.16

O legalnym „linkowaniu” nielegalnych treści

przez Małgorzata Kurowska

Pomimo, że Trybunał Sprawiedliwości UE wydał już kilka rozstrzygnięć, dotyczących aspektów prawnoautorskich występujących w sytuacji zamieszczania w Internecie hiperłączy i odsyłaczy do określonych utworów, to należy oczekiwać niebawem kolejnego wyroku na tym obszarze. Przed TSUE toczy się bowiem postępowanie z w trybie prejudycjalnym, z wniosku niderlandzkiego sądu najwyższego (C-160/15).Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE

IT&SOFTWARE

Audyt IP

Reprezentacja w sporach

Umowy

Obsługa wdrożeń informatycznych